• فوق لیسانس علوم وقرن وحدیث
  • مولف کتاب عربی وطبقه بندی عربی پیش
  • 25سال سابقه تدریس تجربه حرفه ای در تدریس
  • تجربه بی نظیر در حل ونکات تست زنی کنکور