کارشناس ریاضی محض دبیر رسمی آموزش وپرورش  وده سال سابقه تدریس حرفه ای در مدارس واموزشگاه