• کارشناسی ارشد ادبیات وعلوم انسانی
  • مولف کتاب عربی وطبقه بندی عربی تمام دروس
  • 10سال سابقه تدریس تجربه حرفه ای در تدریس عربی