مهندسی برق-الکترونیک

سابقه تدریس از سال 82

تالیف وتکمیل وویراستاری کتابهای خلاصه نویسی انتشارات نگرش روز

تالیف کتاب جامع فیزیک دهم انتشارات مخدومی

تالیف فیزیک یازدهم انتشارات مخدومی

سابقه کار در اموزشگاهها  ومدارس معروف تهران