• فوق لیسانس ادبیات فارسی
  • دبير رسمي اموزش و پرورش
  • تجربه وتکنیک فوق العاده در نکات تست زنی