سخنران انگیزشی ومهارت های زندگی

با 15 سال سابقه مشاور وبرنامه ریزی درسی

مجرب در انتخاب رشته وهدف گزاری عالی درسی برای دانش اموزان