دکترای دام پزشکی

کارمند رسمی آموزش وپرورش

27سال سابقه تدریس

تجربه بی نظیر در نکات کنکوری وتست زنی

با فنون عالی اموزش