دبیر رسمی آموزش وپرورش

24سال سابقه خدمت

15سال دبیر کنکور

کارشناس زبان انگلیسی از تربیت معلم

6سال سر گروه اموزشی زبان انگلیسی اموزش وپرورش

داور جشنواره روش تدریس دبیران زبان انگلیسی