کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ....7 سال سابقه تدریس هندسه 11 وپیش دانشگاهی در مدرسه تیز هوشان وغیر انتفاعی