• دکترای ادبیات فارسی
  • دبير رسمي اموزش و پرورش
  • سرگروه درس زبان زبان وادبیات فارسی
  • مدیر اجرایی گروه آموزش کتوسطه
  • از موسسان ورئیس انجمن علمی معلمان ادبیات فارسی
  • تدریس حرفه ای نکات کنکوری ادبیات وزبان فارسی