سخنران انگیزشی ومهارت های زندگی

مشاور جوانان در زمینه تحصیل شغلی ومسائل خانوادگی

فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف ودانشگاه شهید بهشتی

عضو هیات علمی دانشگاه

دکترای تخصصی شیمی فیزیک&کوانتوم