عكس ستايش نژاد كه مرحله دو المپياد شيمي راه يافت

 

 

اسامی دانش آموزان پذیرفته شده آموزشگاه دکتر نوعی در آزمون سراسری سال ۹۹ دانشگاه ها

 

آموزشگاه دکتر نوعی
 

مهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیر-تهران

 

 

۱- بنیامین رسولی

 

مهندسی مکانیک دانشگاه رجایی -لویزان تهران

 

۲- سپهر ترکمان

 

مهندسی برق دانشگاه آل طه –تهران

 

 

۳- شیرین شیرکوند

 

پرستاری دانشگاه شاهد- تهران

 

۴- محمد سبحان رسولی

 

مهندسی هوافضا دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات تهران

 

۵- حسن رفیعی

 

مدیریت صنعتی دانشگاه غیرانتفاعی- آبیک

 

۶- مجید عسکری

 

هوشبری-علوم  پزشکی آزاد-تهران

 

۷- زینب مجیدی نیا

 

شیمی کاربردی دانشگاه آزاد- واحد تهران شمال

 

۸- علی علی اکبری