عكس ستايش نژاد كه مرحله دو المپياد شيمي راه يافت

اسامی داوطلبان کنکور پذیرفته شده دانشگاه از آموزشگاه دکتر نوعی در سال ۹۸