سوابق تحصيلي :

دكتري: شيمي٬ شيمي آلي٬ دانشگاه آزاد یزد 1389

زمینه کاری:

سنتز ترکيبات آلی- واکنشهای چندجزيی- کاتاليزورها و واکنشهای کاتاليزوری ( متدولوژی) - نانو کاتالیست

سوابق تدریس:

1- تدریس در دانشگاه آزاد ماهشهر و امیدیه ورامین و شهرری به مدت 11 سال

تدریس دروس دانشگاهی شیمی آلی 1٬2٬3 - شیمی عمومی 1٬2 - کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی - سنتز ترکیبات آلی - شناسایی وجداسازی ترکیبات آلی - زبان تخصصی - روش استفاده از متون - آزمایشگاههای شیمی آلی 1,2, وعمومی1,2 کارشناسی

تدریس دروس شیمی آلی پیشرفته وهتروسیکل و سنتز و مباحث نوین دوره کارشناسی ارشد

تذروس دروس زبان تخصصی و مباحث نوین و حدواسط های فعال دوره دکتری

تدریس دورهای شیمی و ازمایشگاهای شیمی و برگزاری کارگاههای ایمنی وبهداشت در پتروشیمی ها ی مختلف ماهشهر

مدرس وبرگزار کنندهای دورهای پالایشگاه آبادان از جمله فلورو شیمی اشنایی با مشخصات فیزیکی مواد نفتی و .........

سوابق اجرایی:

1- معاونت پژوهشی دانشگاه ازاد ماهشهربه مدت دوسال

2- مدیرگروه رشته شیمی محض وصنایع شیمیایی واحد ماهشهربه مدت یک سال

سوابق پژوهشی:

1- تعداد 55 مقاله چاپ شده و پذيرش شده )ISIدارای (IF در مجلات معتبر بين المللي

2- 22 مقاله پذيرش شده در كنگره هاي ملی شيمي داخلي

3- استاد راهنمای ومشاوربیش از50 دانشجو ارشد و دکتری در رشته های شیمی ومهندسی شیمی

4- شش طرح پژوهشی خاتمه یافته درون دانشگاهی

5- یک طرح پژوهشی برون دانشگاهی در حال اجرا