• دكتري شيمی معدنی
  • فوق ليسانس شيمی فيزيك
  • عضو هيات علمی دانشگاه
  • مدرس مدارس نمونه تهران
  • مولف چندين جلد كتاب كمك آموزشی در شيمی و زبان انگليسی