مقالات:

  1. Comparison of Dubbing and Subtitling Through CDA: Detecting Lexical Differences and Similarities in the Movie "The Girl with the Dragon Tattoo". Internal police journal of security research 1394/10.
  2. Enemy Seepage Systematic Techniques in Iranian Police Personnel's Family. Internal police journal of security research 1394/10.

3, Finding the Lexical Mystic Terms in Translation the Book

     "Conference of Birds" by Khayyam. Internal police journal of

     security research 1394/10.

فعالیت ها:

  1. کاردانی رشته آموزش زبان انگلیسی دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز 19 تهران؛
  2. کارشناسی رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب؛
  3. کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب؛
  4. دانشجوی دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی پردیس بین المللی دانشگاه تهران؛
  5. تدریس در آموزشگاه های مختلف زبان انگلیسی در سطح شهر تهران از سال 1387؛
  6. ترجمه در روزنامه دنیای اقتصاد؛
  7. ترجمه بیش از 3000 صفحه متون متفاوت انگلیسی؛