لیسانس علوم اجتماعی-مردم شناسی.‌.....از دانشگاه تهران.....سابقه کار کلیه مقاطع....