• فوق ليسانس زبان و ادبيات فارسی
  • دبير رسمي اموزش و پرورش
  • سرگروه ادبیات ناحیه دو شهرری
  • مدرس دبیرستان های برتر کشور
  • نویسنده کتاب نوبل کوله پشتی وتیرگان